ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม กิจกรรม “วันไตโลก”     


สาขาวิชาวักกะวิทยา ภ.อายุรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันไตโลก ประจำปี 2557  ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557  เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
          09.00 – 09.15 น.    เปิดงาน “วันไตโลก”
          09.15 – 15.00 น.    บริการตรวจสุขภาพมีกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
                                         เช่น ตรวจปัสสาวะ น้ำตาลในเลือด ไขมันในเลือด มีแพทย์ พยาบาล
                                         เภสัชกร และนักกำหนดอาหาร ให้คำปรึกษา และตรวจสุขภาพทุกรายการฟรี

กิจกรรมบนเวที
          12.00 – 13.00 น.    วิทยากรบรรยาย เรื่อง “โรคของผู้สูงอายุ”
                                        โดยมีดารา หรือนักร้องสลับกับการบรรยาย
          13.30 – 14.30 น.    เสวนา อาหาร และยาในผู้สูงอายุ

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2419 7291
ภ.อายุรศาสตร์
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
10/2/2557 - 13/3/2557
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม