ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน “ต้อหิน ต้อกระจก”      


หน่วยพยาบาลด้านป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง   “ต้อหิน ต้อกระจก”โดย รศ.นพ.นริศ  กิจณรงค์  สาขาโรคต้อหิน  ภาควิชาจักษุวิทยา   ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุม 7009  ตึกสยามินทร์ ชั้น 7  (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2419 7419
ฝ่ายการพยาบาล
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
3/2/2557 - 6/2/2557
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม