ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายและเสวนา ให้ความรู้สำหรับผู้สูงอายุ เรื่อง “ข้อเข่าเสื่อม”      


ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและเสวนาให้ความรู้สำหรับผู้สูงอายุ เรื่อง “ข้อเข่าเสื่อม” ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 7009 ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณหทัยกานต์ / คุณศิริวรรณ / คุณสุพิน และคุณชวลิต
โทร 0 2419 7508-9 ต่อ 108 , 109 และ 113
ภ.เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
8/1/2557 - 25/2/2557
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม