ขอเชิญเข้าร่วมร่วมกิจกรรมวันเบาหวานโลก “พิทักษ์อนาคตไทย พ้นภัยเบาหวาน”      


ศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับ สมาคมโรคเบาหวาน แห่งประเทศไทยในพระราชูปภัมภ์ฯ  ขอเชิญบุคลากรและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมร่วมกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี 2556 :  “พิทักษ์อนาคตไทย พ้นภัยเบาหวาน”  ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2556   เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  พบกับ 4 ZONE กิจกรรม ดังนี้

          - ZONE ตรวจสุขภาพ เจาะเลือด   ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัดความดัน วัดไขมัน ตรวจเส้นเลือดที่คอ  ให้คำปรึกษาโดยแพทย์และพยาบาล  ฟรี!

          - ZONE ให้ความรู้   จาก สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย  ฝ่ายเภสัชกรรม  ชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน, เพื่อนช่วยเพื่อนดูแลเบาหวาน  สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ เครือข่ายคนไทยไร้พุง เครือข่ายลดเค็ม
                                        พิเศษ! แจกคู่มือปฏิบัติการฝ่าวิกฤต พิชิตอ้วน พิชิตพุง (จำกัด วันละ 50 เล่ม)  ดีวีดีออกกำลังกาย (จำกัดวันละ 50 แผ่น) และสื่อความรู้อื่นๆอีกมากมาย

          - ZONE อาหารและ ออกกำลังกาย  รับคำปรึกษาเรื่องโภชนาการ จาก ศูนย์เบาหวานศิริราช  ทดสอบสมรรถภาพทางกายพร้อมการประเมินผลและให้คำปรึกษาการออกกำลังกาย  โดย  Siriraj Fitness Center 
          -  ZONE Complication  ให้ความรู้เรื่องไต จาก สาขาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์  , ตรวจการกระจายน้ำหนักที่เท้า โดย โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร  และการให้ความรู้เรื่องตา  จาก ภาควิชาจักษุวิทยา

หมายเหตุ : สอบถาม โทร. 0 2419 9568-9
ศูนย์เบาหวานศิริราช
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
17/10/2556 - 14/11/2556
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม