การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใส่สายสวนหลอดเลือดดำใหญ่ ผ่านทางหลอดเลือดดำส่วนปลายที่ผิวหนัง      


สาขาวิชาทารกแรกเกิด  ภ.กุมารเวชศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใส่สายสวนหลอดเลือดดำใหญ่ ผ่านทางหลอดเลือดดำส่วนปลายที่ผิวหนัง  (Procedural Skill Workshop in Peripherally Inserted Central Catheterization : PICC)  ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2556  ณ Creative and Innovative Centre  ชั้น 12  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR)

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่: คุณศศิรินทร์ สิริวาสโนทัย สาขาวิชาทารกแรกเกิด ภ.กุมารเวชศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 2419 5713
ภ.กุมารเวชศาสตร์
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
10/10/2556 - 29/11/2556
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม