ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุม “From guidelines to clinical practice" และ “โรคไตและโรคเอสแอลอีในเด็ก”     


ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ขอเชิญอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และกุมารแพทย์ทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2556 เรื่อง “From guidelines to clinical practice” และ “โรคไตและโรคเอสแอลอีในเด็ก” ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2556  ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร ชั้น 15 อาคาร  100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  คลิกดูรายละเอียด>>>

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวิภา/คุณวันดี โทร. 0 2419 5960 , 5962
ภ.กุมารเวชศาสตร์
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
10/9/2556 - 15/11/2556
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม