ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน “ลดอ้วน ลดโรค”      


งานโภชนศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญผู้สนใจที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า30 กิโลกรัม/เมตร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการให้ความรู้สำหรับประชาชน  หัวข้อ “ลดอ้วน  ลดโรค”  ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556  เวลา 12.30 – 16.00  น. ณ ห้องประชุม 7008 ตึกสยามินทร์  ชั้น  7 โรงพยาบาลศิริราช  ลงทะเบียนฟรี ! (รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน )

12.30 – 13.00 น.     ลงทะเบียน & ประเมินภาวะโภชนาการ น้ำหนัก/ส่วนสูง/BMI
13.00 – 13.05 น.     เปิดการอบรม
13.05 – 13.30 น.     อันตรายของโรคอ้วน
                               โดย  อ.พญ.ระวีวรรณ  เลิศวัฒนารักษ์  / อ.นพ. พรพจน์     เปรมโยธิน
13.30 – 13.45 น.     พลังงานในอาหาร
                               โดย  รศ.พญ.ปรียานุช   แย้มวงษ์  
13.45 – 14.30 น.     กิจกรรม “กินเท่าไหร่ไม่อ้วน”  (แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่มๆ ละ 15 นาที
                               กลุ่มที่ 1  : ดูตัวอย่างอาหาร
                               กลุ่มที่ 2 : ฝึกคำนวณพลังงานในอาหารจานเดียว
                               กลุ่มที่ 3 :  ฉลากโภชนาการ
                               โดย  น.ส. ส่งศรี  แก้วถนอม / น.ส. นภาพร  ศิริพรกิตติ / น.ส.สุวิชชา  ดาวิไล
14.30 – 14.40 น.     พัก
14.40 – 15.00 น.     กิจกรรม “เลือกสักนิด เพื่อพิชิตความอ้วน” (ผู้เข้าอบรมตอบคำถามที่จัดไว้)
                               กลุ่มที่ 1  : เลือกอาหารที่มีพลังงานต่ำสุด
                               กลุ่มที่ 2 : เลือกอาหารที่มีพลังงานต่ำสุด
                               กลุ่มที่ 3 :  ฉลากโภชนาการ
                               เฉลย และแจกรางวัล โดย  รศ.พญ.ปรียานุช   แย้มวงษ์  
15.00 – 16.00 น.     กิจกรรม “หุ่นดีไม่มีส่วนเกิน”  ออกกำลังกายกับโรคอ้วน
                               โดย  ผศ.ดร.วรรธนะ  ชลายนเดชะ / อ.ดร.นันทินี  นวลนิ่ม
16.00 – 16.15 น.     ซักถาม & ปิดการอบรม
                               โดย  รศ.พญ.ปรียานุช   แย้มวงษ์   และคณะ
 

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ : งานโภชนศาสตร์คลินิก อาคารโภชนาการ ชั้น 4 โทร. 0 2419 7740-1
งานโภชนศาสตร์คลินิก
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
13/8/2556 - 17/12/2556
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม