ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายให้ความรู้ สู่ประชาชน ครั้งที่ 8 เรื่อง “เชื่อสิ! เด็กแอลดี ก็มีดีได้”     


สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภ.จิตเวชศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญผู้ปกครอง และครู – อาจารย์เข้าร่วมฟังการบรรยายในโครงการให้ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 8  เรื่อง “เชื่อสิ! เด็กแอลดี ก็มีดีได้” ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ห้องอทิตยาทรกิตติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งเเต่วันนี้ - 26 ก.ค. 56 สำรองที่นั่งเเละสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณเพ็ญศิริ/คุณกนกรัตน์ โทร. 0 2419 8950 หรือ www.sicaap.net 

     07.00 – 08.15 น.     ลงทะเบียน

     08.15 – 08.30 น.     พิธีเปิด 
                                    โดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

     08.30 – 09.30 น.     การบรรยาย “รู้จัก เข้าใจเด็กแอลดี”
                                    โดย อ.พญ.ฑิฆัมพร   หอสิริ  อาจารย์ประจำสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภ.จิตเวชศาสตร์ 

     09.30- 10.30 น.      การบรรยาย “ใส่ใจ ช่วยเหลือเมื่อลูก (ศิษย์) เป็นแอลดี”
                                   โดย ดร.พัชรินทร์  เสรี นักวิชาการชำนาญการสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภ.จิตเวชศาสตร์ 

     10.30 – 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

     10.45 – 11.45 น.     การเสวนา เรื่อง “เปิดใจครู ผู้ปกครองของเด็กแอลดี” 
                                    โดย ผศ.นพ.พนม  เกตุมาน ดำเนินรายการ
                                    แขกรับเชิญ อ.โกเมธ   ปิ่นแก้ว , ครอบครัวของเด็กแอลดี 1 ครอบครัว (ผู้ปกครอง และเด็ก)

     11.45 – 12.00 น.     ถาม-ตอบปัญหา โดยทีมอาจารย์แพทย์ และวิทยากร

     12.15 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

     13.00 – 15.00 น.     การอบรมเชิงปฏิบัติการ
                                    - เทคนิคการสอนและการผลิตสื่อภาษาไทยสำหรับเด็กแอลดี  (ห้อง 7005)
                                       โดย ดร.พัชรินทร์  เสรี , คุณนุชเนตร  ดำรงรุ่งเรื่อง , คุณประพิมพ์  อิงคนานุวัฒน์ 

                                    - เทคนิคการสอนและการผลิตสื่อคณิตศาสตร์สำหรับเด็กแอลดี  (ห้อง 7006)
                                       โดย อ.โกเมธ ปิ่นแก้ว , คุณปริญดา  แย้มทรัพย์ , คุณสุภาพร  ปัญจศิลวุฒิ 

                                    - เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้เด็กแอลดี  (ห้อง 7007)
                                       โดย คุณมะลิรมย์   หัสดินรัตน์ , คุณอดิศร  ทองรักษ์ , คุณรัษฎาภรณ์  อินิจา
                                    - สื่อสารกับผู้ปกครองอย่างไรให้ได้ผล (สำหรับครู) (ห้อง 8009)
                                       โดย อ.ดร.วัจนินทร์  โรหิตสุข , คุณชุติมา แจ้งจิตร

                                    - เสริมพลังใจให้ผู้ดูแลเด็กแอลดี  (ห้อง 8018)
                                       โดย ผศ.พญ.สุพร  อภินันทเวช , อ.พญ.สิรินัดดา ปัญญาภาส 

     15.00 น.                  ปิดการบรรยาย

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ                : เอกสารประกอบ 1   
ภ.จิตเวชศาสตร์
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
10/6/2556 - 2/8/2556
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม