ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย "โรคเนื้องอกมดลูก"      


สาขาวิชาการใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวชวิทยา  ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญผู้ป่วย ญาติและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชวิทยา" ครั้งที่ 4/2555 ครั้งที่ 12   เรื่อง  "โรคเนื้องอกมดลูก"  ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556  เวลา 12.00 – 16.00 น.  ณ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย – เยอรมัน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารจุฑาธุช ชั้น 8  (ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย- รับจำนวนจำกัด)

หมายเหตุ : สำรองที่ที่นั่งได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย - เยอรมัน
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โทร. 0 2419 4772 และ 08 3542 3237 โทรสาร 0 2411 4245 ในเวลาราชการ<
ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
10/6/2556 - 31/7/2556
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม