ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลต่อเนื่อง สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/บาดเจ็บไขสันหลัง" รุ่นที่ 4     


ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญพยาบาลเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/บาดเจ็บไขสันหลัง”  ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคารพระศรีนครินทร์  ชั้น 15   รับสมัครจำนวนจำกัด 180 คน  ลงทะเบียนออนไลน์ >>>

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ตามเอกสารประกอบแนบท้าย
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ โทร./โทรสาร 0 2419 2673-8
และสำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โทร. 0 2419 7509 ต่อ 109(คุณสุพิน สาริกา)
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ                : เอกสารประกอบ 1   
ภ.เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
5/6/2556 - 19/7/2556
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม