กิจกรรมทางวิชาการแก่ประชาชน "เสริมสร้างความรู้โรคขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติ”      


หน่วยขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติและอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อนในสตรี ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดกิจกรรมทางวิชาการแก่ประชาชน เรื่อง “เสริมสร้างความรู้โรคขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติและกระบังลมหย่อนในสตรี” ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเติม บุคนาค อาคารเรียนสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา รับผู้เข้าร่วมอบรมเฉพาะสตรี จำนวนจำกัดเพียง 150 ท่านเท่านั้น

 12.30 - 13.00 น.     ลงทะเบียน
 13.00 - 13.15 น.     กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม
                                โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัย    ลิระศิริ
                                พิธีเปิด  โดย  ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ชาญชัย    วันทนาศิริ
 13.15 – 14.45 น.     บรรยายวิชาการ
                                 -  ปัญหาการถ่ายปัสสาวะผิดปกติที่พบบ่อยในสตรี
                                    โดย  อาจารย์ แพทย์หญิงพัทยา   เฮงรัศมี
                                 -  ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะราด ไม่ใช่เรื่องของธรรมชาติ (รักษาได้)
                                 -  กระเพาะปัสสาวะติดเชื้อซ้ำซากจะทำอย่างไรดี
                                 -  อาหารปัสสาวะเล็ดขณะไอ – จาม รักษาได้ใน 10 นาที
                                 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์
 14.45 – 15.15 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
 15.15 – 15.50 น.     - ช่องคลอดหลวม สำคัญไฉน
                                 - ขมิบอย่างไรให้รู (ช่องคลอด) ฟิต
                                 โดย  อาจารย์ แพทย์หญิงพัทยา   เฮงรัศมี
 11.45- 12.00  น.     -  ถาม – ตอบปัญหาคาใจ
                                 ปิดการประชุม

หมายเหตุ : สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง ได้ที่ 0 2419 4782-3 หรือ 08 4344 6143
ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
26/4/2556 - 14/5/2556
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม