ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม กิจกรรม “วันไตโลก”     


สาขาวิชาวักกะวิทยา ภ.อายุรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันไตโลก ประจำปี 2556 : ไตวายหยุดได้ด้วย....ป้องกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556  เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

1. กิจกรรมบนเวที
เวลา  09.00 น.                 เปิดงานโดยคณบดี
         09.30 น.                 เพลง
         10.00 – 11.30 น.    “ใช้ยาถูกต้องป้องกันโรคไต”
                                        ไขข้อสงสัย   กินยาเยอะแล้วเป็นโรคไตหรือเปล่า, ยาอะไรที่ทำให้ไตวาย,  ยารักษาไตที่โฆษณา
                                                           ทางสื่อได้ผลจริงหรือ, ประสบการณ์การใช้ยาจากผู้ป่วย, ถามตอบปัญหา
                                        วิทยากร : รศ.นพ.เกรียงศักดิ์   วารีแสงทิพย์
                                                      รศ.นพ. อนิรุธ   ภัทรากาญจน์
                                                      อ.ภก.ดร.วีรชัย   ไชยจามร
                                                      ประสบการณ์ตรงจากผู้ป่วย
         11.30 น.                 เพลง
         12.00 – 12.30 น.    เล่นเกมส์
         13.00 – 14.30 น.    “กินอย่างไรไตไม่พัง”
                                        สาธิตการทำอาหารพิชิตโรคไต  
                                        วิทยากร: รศ.ดร.ชนิดาปโชติการ   สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล
 
2.  ตรวจคัดกรองโรคไต ฟรี ตลอดงาน 
     วัดความดันโลหิต และตรวจหาโปรตีนในปัสสาวะ
     ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโรคไตทั้งอายุรแพทย์ และกุมารแพทย์โรคไต
     ปรึกษาเภสัชกรเรื่องการใช้ยา
     ปรึกษาเรื่องโภชนาการกับนักกำหนดอาหาร

3. บอร์ดนิทรรศการ
    บอร์ดรู้จักไต, เด็กๆ กับโรคไต
     บอร์ดยากับไต, ยา Contrast media , NSAIDs,
     บอร์ดอาหารกับโรคไตให้คำแนะนำ
     จำลองวิธีการฟอกไตทางเลือดและล้างไตทางหน้าท้อง

4. การรับบริจาคอวัยวะ โดย สภากาชาดไทยออกบัตรรับบริจาค

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียด ได้ที่ สาขาโรคไต รพ.ศิริราช 0 2419 8383
ภ.อายุรศาสตร์
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
8/3/2556 - 21/3/2556
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม