ขอเชิญผู้ดูแลผู้ป่วยสมอง เข้าร่วมอบรม “การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม”      


ภ.เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  ภ.อายุรศาสตร์ ภ.จิตเวชศาสตร์ และ ภ.เวชศาสตร์ฟื้นฟู  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเข้าร่วมอบรม เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม”  ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์รพ. ศิริราช   ลงทะเบียน ฟรี (รับจำนวน 250 คน) 

หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมถวิล โสภณกิตติธาดา โทร. 0 2419 7287
ภ.เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
28/8/2556 - 18/10/2556
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม