ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ Siriraj Psychopharmacology Update 2013     


ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญจิตแพทย์  แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Siriraj Psychopharmacology Update 2013  ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุม 203 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการให้คำปรึกษาจากต่างภาควิชา ภ.จิตเวชศาสตร์ โทรศัพท์/โทรสาร 0 2419 4295 หรือ Email : tum_psy@hotmail.com
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ                : เอกสารประกอบ 1   
ภ.จิตเวชศาสตร์
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
23/5/2555 - 19/7/2556
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม