ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผ่อนคลายความเครียด สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย สมองเสื่อม”      


ภ.เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และ ภ.จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผ่อนคลายความเครียด สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม” โดย อ.สร้อยสุดา  อิ่มอรุณรักษ์ (จิตเวชศาสตร์) รศ.นพ.วีรศักดิ์  เมืองไพศาล (เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม)   ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ. ศิริราช  ลงทะเบียนฟรี ปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2555

     * รับเฉพาะผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม จำนวน 100 คน
     * สมัครได้ที่ คลินิกผู้สูงอายุ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4  โทร. 09 0557 7853
     * ลงทะเบียนและสำรองที่นั่งได้ที่  คลินิกผู้สูงอายุ (คุณสมถวิล  โสภณกิตติธาดา) 
       โทร. 09 0557 7853

ภ.เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
29/11/2555 - 19/12/2555
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม