ขอเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านธนาคารเลือด เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง " Hospital Blood Bank Development Towards Quality and Technical Competencies "     ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านธนาคารเลือดของโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการ  เรื่อง  " Hospital Blood Bank Development Towards  Quality and Technical Competencies " ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช  คลิกดูรายละเอียด>>>

วัตถุประสงค์   เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านธนาคารเลือดของโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม มีการทบทวนองค์ความรู้ ฟังการอภิปรายเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งนำเสนอความรู้ที่จำเป็น ความก้าวหน้าในวิทยาการใหม่ๆ และแนวทางในการปฏิบัติงาน  บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านธนาคารเลือดของโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าวฯ มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด และค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าที่พักได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยไม่ถือเป็นวันลา ผู้เข้าประชุมสามารถแจ้งความประสงค์ ส่งใบสมัครและโอนเงิน ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช (ตามเอกสารประกอบ) ส่งถึงคุณจิตรา  โพธิน้อย ภ.เวชศาสตร์ การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราช ตึก 72 ปี ชั้น 3 เลขที่ 2 ถนนพรานนก  บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่คุณจิตรา โพธิน้อย ภ.เวชศาสตร์การธนาคารเลือด
โทร 02-419-8081 ต่อ 119,136 หรือโทรสาร 02-412-8419
ภ.เวชศาสตร์การธนาคารเลือด
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
20/9/2555 - 25/1/2556
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม