ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "รู้ทันมะเร็งเต้านมกับศิริราช"     


สถานวิทยามะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญผู้ป่วยและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "รู้ทันมะเร็งเต้านมกับศิริราช" ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555  ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15   สมัครฟรี  จำนวนจำกัด 400 ท่าน ดาวน์โหลดใบสมัคร>>>

หมายเหตุ : สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 02 419 4474
สถานวิทยามะเร็ง
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
19/9/2555 - 12/10/2555
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม