ประชุมวิชาการนานาชาติ Molecular Medicine Conference (MMC 2012) 19 - 22 ธันวาคม 55     


            การนำความรู้ทางพันธุศาสตร์และชีววิทยานี้มาเป็นพื้นฐานในการค้นคว้าวิจัยในด้านการแพทย์ ทำให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงสาเหตุกลไก พยาธิกำเนิดและพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรค และนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีด้านการตรวจวินิจฉัยการรักษา การพัฒนายา และวิธีการรักษาแบบใหม่ๆ ช่วยให้การตรวจวินิจฉัยโรคมีความถูกต้องแม่นยำ และการรักษามีความจำเพาะและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเหตุนี้หน่วยอณูเวชศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ และนักศึกษาร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติอณูเวชศาสตร์ (Molecular Medicine Conference 2012) หัวข้อ “ทางเลือกอย่างมีกลยุทธ์ในการรักษาโรคมะเร็งและการอักเสบ” ระหว่างวันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2555 ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

          ศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส หัวหน้าหน่วยอณูชีววิทยาการแพทย์ สถานส่งเสริมการวิจัย กล่าวว่า “เป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเอเชียอาคเนย์ ที่มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติในเรื่องนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมความก้าวทันต่อวิทยาการทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับ “โรคมะเร็งและการอักเสบ” ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ จะเป็นการเปิดเวทีให้นักวิจัยที่มีชื่อเสียงทางด้านชีวการแพทย์และการแพทย์คลินิกจากมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและองค์กรภาคเอกชนจากทั่วโลก ได้นำเสนอแลกเปลี่ยน และอภิปรายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในเรื่องนี้ที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย
ข้อมูลทางผลงานวิจัยและวิชาการเกี่ยวกับโรคมะเร็งและการอักเสบที่จะนำเสนอและแลกเปลี่ยนในการประชุมครั้งนี้ จะลงลึกในระดับเซลล์และอณูชีววิทยารวมถึงการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโมเลกุลที่เกี่ยวข้องโรคมะเร็งและการอักเสบโดยที่จะมุ่งเน้นในด้านการป้องกันและรักษาด้วยยาและวิธีการใหม่ สารชีวโมเลกุลหรือสารสกัดจากธรรมชาติและพืช
          โอกาสนี้ จะทำให้นักวิจัยสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรทางการแพทย์จากมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย องค์กร และภาคเอกชนจากทั่วโลก ได้มีโอกาสพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือในด้านการวิจัย วิชาการ และด้านอื่นๆ ต่อไป นอกจากนี้ นักวิจัยและนักศึกษาจากต่างประเทศต่างๆ จะมีโอกาสนำเสนอผลงานของตนในรูปแบบโปสเตอร์และการบรรยาย และที่สำคัญยังทำให้มีโอกาสได้พบกับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก ซึ่งให้เกียรติมาเป็นผู้บรรยายรับเชิญในหัวข้อต่างๆ มากมาย อาทิ
          -  โรคมะเร็ง การอักเสบ และโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการอักเสบ
          -  การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อภาวะที่ทำให้เกิดการอักเสบ
          -  การกระตุ้นการอักเสบในระดับเซลล์และวิถีสัญญาณภายในเซลล์
          -  การควบคุมยีนเป้าหมายผ่านวิถีสัญญาณของการกระตุ้นโปรตีนเอ็นเอฟ-แค็บปาบี (NF-kb activation payhway)  และวิถีสัญญาณอื่นๆ
          -  การกระตุ้นและยับยั้งยีนของสารซัยโตคายน์ (cytokine) และคีโมคายน์ (chemokine)
          -  กลยุทธ์ใหม่ในการควบคุมการอักเสบ
          -  วิธีการใหม่ในการรักษาโรคมะเร็งและการอักเสบ
          -  สารประกอบ สารชีวโมเลกุล และสารสกัดจากธรรมชาติและพืช สำหรับรักษาโรคมะเร็งและการอักเสบ
          -  การวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งและการอักเสบในอนาคต
             ฯลฯ

          ในการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ความรู้และทราบความก้าวหน้าทางวิชาการ ผลการวิจัย และนวัตกรรมการรักษาใหม่ๆ ที่ก้าวหน้าและทันสมัยสำรับโรคมะเร็งและการอักเสบ รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้เกิดความตื่นตัวทางวิชาการและการวิจัยด้านอณูเวชศาสตร์ของโรคมะเร็งและการอักเสบ และด้านอื่นๆ ของนักวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของคณะฯ ให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากลอีกด้วย”
          นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมหกรรมทางวิชาการนานาชาติ Molecular Medicine Conference 2012 (MMC2012) ที่ท่านจะได้สัมผัส สมัครได้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมที่ หน่วยอณูเวชศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โทร. 0 2419 6666-9

คลิกดูรายละเอียด/ลงทะเบียนออนไลน์ลิงค์ที่

สถานส่งเสริมการวิจัย
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
30/5/2555 - 22/12/2555
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม