งานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 และวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 11     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ร่วมกับ มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจทั่วไป กลุ่มผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และผู้ปกครอง  เข้าร่วมงานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 และวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 11 ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร  อาคารศรีสวรินทรา โรงพยาบาลศิริราช เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียแบบบูรณาการ และเป็นเวทีการประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างชมรมผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

     08.00 – 08.20 น.     ลงทะเบียน
     08.20 – 09.00 น.     กล่าวรายงาน โดย ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงสุดสาคร  ตู้จินดา
                                                               ประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
                                    กล่าวต้อนรับ โดย คุณสายพิน  พหลโยธิน
                                                              ประธานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
                                    พิธีเปิดงาน โดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล /
                                                            หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ / 
นายกโรคโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
                                    - การแสดงต้อนรับของคณะผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย จากโรงพยาบาลขอนแก่น 
                                    - ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
     09.00 – 10.00 น.     การดูแลรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียแบบบูรณาการ : โรงพยาบาล , ชมรมฯ และ สปสช.
                                    โดย ผศ.นพ.นพดล  ศิริธนารัตนกุล , คุณอรินทร ปัจฉิมพิหงค์  และเลขาธิการ สปสช. / ผู้แทน
     10.00 – 10.20 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
     10.20 – 11.10 น.     การประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างชมรมผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
                                    โดย คุณศุภาวรรณ  จันทร์ศิริ , คุรชุติกร  พูลทรัพย์ , พญ.มณธนา  จันทรนิยม
     11.10 – 12.20 น.     กิจกรรมถามตอบ (ห้องประชุมใหญ่)
                                    วิทยากร   ผศ.พญ.กลีบสไบ  สรรพกิจ ,  รศ.นพ.สุรเดช  หงส์อิง , รศ.นพ.ธันยชัย  สุระ ,
                                                  
รศ.พอ.นพ.กิตติ  ต่อจรัส , รศ.นพ.อิศรางค์  นุชประยุร , ผศ.พญ.ปราณี  สุจริตจันทร์ ,
                                                   พญ.อรุโณทัย  มีแก้วกุญชร , รศ.พญ.พรพิมล  เรืองวุฒิเลิศ , อ.นพ.ชนินทร์  ลิ่มวงศ์
                                    ผู้ดำเนินรายการ  รศ.ดร.นพ.วิปร  วิประกษิต
     12.10 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
     13.00 – 14.30 น.     การประกวด Thalassemia’s Got Talent
                                    Commentator     ผศ.นพ.บุญชู  พงศ์ธนากุล , รศ.นพ.สุรเดช  หงส์อิง ,
                                                              ผศ.พญ.กลีบสไบ  สรรพกิจ , ผศ.นพ.อิศรางค์  นุชประยุร
     14.30 – 14.45 น.     ประกาศผลการประกวด Thalassemia’s Got Talent และถ่ายภาพร่วมกัน
     14.45 – 15.00 น.     ปิดการประชุม

หมายเหตุ : โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงานได้ที่โทร. 02419 8329
ภ.อายุรศาสตร์
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
18/4/2555 - 13/5/2555
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม