งานชุมนุมเด็กกลุ่มอาการดาวน์ ครั้งที่ 20     


สาขาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานพบปะสังสรรค์
เด็กกลุ่มอาการดาวน์ ครั้งที่ 20 ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมประสงค์ ตู้จินดา
ตึกอานันทมหิดล  ชั้น 10
วัตถุประสงค์   เพื่อเปิดโอกาสให้พ่อแม่ที่มีลูกที่มีความบกพร่องทางเชาว์ปัญญา  ได้มีโอกาสได้รับความรู้ที่ทันสมัยพบปะ
แลกเปลี่ยนความรู้และเป็นการช่วยเหลือให้เขาได้เห็นศักยภาพของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ก็สามารถมีชีวิตร่วมกับ
เด็กปกติในสังคมได้เป็นภาระน้อยที่สุด นอกจากนั้นยังเป็นการให้กำลังใจแก่พ่อแม่และครอบครัวของเด็กพิเศษเหล่านี้
ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้ถึงความก้าวหน้าใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับกลุ่มอาการดาวน์อีกด้วย

          09.30 – 09.35 น.       คณบดี / ผู้แทนทำพิธีเปิดประชุม
          09.35 – 09.40 น.       หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์กล่าวต้อนรับ
          09.40 – 09.50 น.       ศ.พญ.พรสวรรค์   วสันต์  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
          09.50 – 10.20 น.       “เด็กกลุ่มอาการดาวน์กับการเรียนร่วม”
                                            นายพะโยม   ชิณวงศ์  (ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
                                            สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
          10.20 – 10.50 น.       “เด็กกลุ่มอาการดาวน์กับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจากรัฐ"
                                            นางจินตนา จันทร์บำรุง  (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ)
                                            สำนักงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
          10.50 – 11.20 น.       “ดนตรีกับเด็กกลุ่มดาวน์"
                                            โดย   รศ.ดร.สุกรี  เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยกดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล
           11.20 – 12.00 น        “โครงการให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กกลุ่มอาการดาวน์แก่บุคลากร
                                            ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช”
                                            โดย   ศ.พญ.พรสวรรค์  วสันต์
          12.00 – 13.30 น.       รับประทานอาหารกลางวัน และชมการแสดงของเด็ก
          13.30 – 13.45 น.       พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมของชมรมฯ
          13.45 – 14.15 น.       ตัวแทนพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กกลุ่มอาการดาวน์เล่าประสบการณ์
          14.15 – 14.45 น.       อภิปรายซักถามข้อข้องใจ และให้ความรู้เพิ่มเติม
                                            โดย   ทีมวิทยากรโรงพยาบาลศิริราช
          14.45 – 15.00 น.       ศ.พญ.พรสวรรค์  วสันต์  กล่าวปิดงาน

 

ภ.กุมารเวชศาสตร์
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
17/4/2555 - 11/5/2555
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม