โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อควบคุมป้องกันธาลัสซีเมีย” รุ่นที่ 1      


ศูนย์ธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอน (Training for the Trainers)  เรื่อง “ทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อควบคุมป้องกันธาลัสซีเมีย”  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555  เวลา 08.00- 16.00 น.  ณ ห้องประชุมศูนย์ธาลัสซีเมีย ตึกอานันทราช ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช (รับจำนวนจำกัด 30 คนต่อรุ่น) หมดเขตรับสมัคร 15 เมษายน 2555    ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555
08.00 - 08.45 น.     ลงทะเบียน และ pre-test
08.45 - 09.00 น.     พิธีเปิดการอบรม
09.00 - 09.45 น.     บรรยาย 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานโรคธาลัสซีเมีย ความสำคัญ และการรักษา 
                                 วิทยากร อาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ ลิ่มวงศ์
10.00 - 10.15 น.     พัก อาหารว่าง
10.15 - 11.15 น.     บรรยาย 2 เรื่อง การตรวจหาพาหะธาลัสซีเมีย และการแปลผล 
                                 วิทยากร อาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ ลิ่มวงศ์
11.15 - 12.00 น.     ฝึกปฏิบัติการแปลผล  แบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม
                                 วิทยากร อาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ 
                                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เสถียร สุขพณิชนันท์
                                               รองศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์นายแพทย์วิปร วิประกษิต
                                               นางพรเพ็ญ ตันติศิรินทร์
                                               นางดรุณี  สิงคิรัตน์
                                               นางทรงใจ สุวรรณทศ
                                               นางสาวรุ่งทิพย์  ตัณฑวรรธนะ
                                               นางนัยนา  ฉันติกุล
12.00 - 13.00 น.     พัก อาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.     บรรยาย 3 เรื่อง การประเมินความเสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรค 
                                 และหลักการให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับธาลัสซีเมีย 
14.30 - 14.45 น.     พัก อาหารว่าง
14.45 - 16.00 น.     ฝึกปฏิบัติ Scenario I เรื่อง การให้คำปรึกษาแนะนำบิดามารดาของผู้ป่วย 
                                 อาสาสมัคร(ผู้เข้าร่วมอบรม) 1 คน
                                 วิทยากร อาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ ลิ่มวงศ์

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555
08.00 - 08.30 น.     ลงทะเบียน
08.30 - 10.00 น.     ระบบการตรวจกรอง และการให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับหญิงที่มาฝากครรภ์
                                 ฝึกปฏิบัติ  แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม
                                 กลุ่มที่ 1 ฝึกปฏิบัติ Scenario II ให้คำปรึกษาแนะนำที่ตึกอานันทราช 1.5 ชั่วโมง
                                 วิทยากร  อาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ ลิ่มวงศ์
                                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มานพ พิทักษ์ภากร
                                               นางทรงใจ สุวรรณทศ
                                               นางสาวรุ่งทิพย์  ตัณฑวรรธนะ
                                               นางนัยนา  ฉันติกุล 
                                 กลุ่มที่ 2 ดูงานที่โต๊ะธาลัสซีเมีย หน่วยฝากครรภ์ ตึกพระศรีฯ ชั้น 9      40 นาที
                                 วิทยากร  นางดรุณี  สิงคิรัตน์
                                 กลุ่มที่ 3 ดูงานที่ห้องอัลตร้าซาวด์ ตึกพระศรีฯ ชั้น 6         40 นาที
                                 วิทยากร  นางพรเพ็ญ ตันติศิรินทร์
                                 กลุ่มที่ 2  พยาบาลที่หน่วยฝากครรภ์ต้อนรับ และอธิบายขั้นตอน 
                                 รวมทั้งแสดงวิธีการให้คำปรึกษาแนะนำที่ทำอยู่จริง
                                 กลุ่มที่ 3  พยาบาลที่หน่วยอัลตร้าซาวด์ต้อนรับ และอธิบายขั้นตอนการตรวจ 
                                
และให้คำปรึกษาแนะนำที่ทำอยู่จริง 
                                 กลุ่ม 2 และ 3   สลับกันหลัง 40 นาที เมื่อครบ 80 นาที กลับมาทานอาหารว่าง
                                 ที่อานันทราชและสลับ  กลับกลุ่ม 1
10.00 - 10.15 น.     พัก อาหารว่าง
10.15 - 12.00 น.     ดำเนินกิจกรรมฝึกปฏิบัติต่อ
12.00 - 13.00 น.     พัก อาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.     บรรยาย IV เรื่อง การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดสำหรับคู่เสี่ยงธาลัสซีเมีย 
                                 วิทยากร รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรพิมล  เรืองวุฒิเลิศ
14.30 - 14.45 น.     พัก อาหารว่าง
14.45 - 16.00 น.     ฝึกปฏิบัติ Scenario III แบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม
                                 โจทย์ 1  หญิงตั้งครรภ์ role play    
                                 โจทย์ 2  หญิงตั้งครรภ์มาฟังผลการตรวจ role play 
                                 โจทย์ 3  หญิงตั้งครรภ์มาฟังผลการตรวจ role play 
                                 โจทย์ 4  หญิงตั้งครรภ์และสามีที่เป็นคู่เสี่ยง 
                                 วิทยากร  อาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ ลิ่มวงศ์
                                               รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรพิมล  เรืองวุฒิเลิศ
                                               รองศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์นายแพทย์วิปร วิประกษิต
                                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มานพ พิทักษ์ภากร
                                               นางพรเพ็ญ ตันติศิรินทร์ ,นางดรุณี  สิงคิรัตน์
                                               นางทรงใจ สุวรรณทศ,นางสาวรุ่งทิพย์  ตัณฑวรรธนะ
                                               นางนัยนา  ฉันติกุล

วันศุกร์ที่ 1  มิถุนายน 2555
08.00 – 08.30 น.     ลงทะเบียน
08.30 – 08.45 น.     ถ่ายรูปหมู่วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม
08.45  - 10.00 น.     ฉายเทปวิดีทัศน์ที่บันทึกไว้เมื่อวาน เรื่องการให้คำปรึกษาแก่คู่เสี่ยง
                                 อภิปราย / ซักถาม
                                 วิทยากร อาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ ลิ่มวงศ์
10.00 - 10.15 น.      พัก อาหารว่าง
10.15 - 11.15 น.      บรรยาย V เรื่อง การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย โดยดีเอ็นเอ
                                 ระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการในประเทศไทย  
                                 ปัญหาและอุปสรรคในปัจจุบันของโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย
                                 วิทยากร อาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ ลิ่มวงศ์
 11.15 - 12.00 น.     ทำแบบทดสอบหลังการอบรม
                                 พิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรม
                                 ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดได้ที่คุณอัญชลี จันทร์เหมือน โทร. 0 2419 6488 , 0 24199357
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ                : เอกสารประกอบ 1   
งานประชาสัมพันธ์
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
1/3/2555 - 1/6/2555
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม