14 มี.ค. 55 ขอเชิญชมนิทรรศการ และฟังการเสวนางาน "สัปดาห์วันต้อหินโลก"     


ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  ขอเชิญบุคลากรของคณะฯ  และผู้สนใจเข้าร่วมชมการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโรคต้อหิน  ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2555  เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  ชั้น 1    ภายในงาน ยังมีการให้บริการตรวจตาให้กับผู้เข้าร่วมชมงานอีกด้วย   โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 เวลา  09.00 – 15.00 น.     มีการตรวจสุขภาพตา เพื่อคัดกรองโรคต้อหินให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป
          10.00 – 15.00 น.    มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพตา  โดยแพทย์ประจำบ้านและจักษุแพทย์

การเสวนาทางวิชาการ 
            เวลา 12.00 – 13.30 น.   เรื่อง   “อยู่อย่างคนต้อหิน” 
                                                                โดย  ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา  
                                                                         คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2419 9206
ภ.จักษุวิทยา
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
15/2/2555 - 14/3/2555
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม