โครงการศิริราชสอนเลี้ยงลูก” ปีที่ 5     


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช ขอเชิญคุณแม่ที่กำลังมีลูกน้อย ตั้งครรภ์ และประชาชนที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการศิริราชสอนเลี้ยงลูก ปีที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและครอบครัว ให้มีทักษะและความเข้าใจในการเลี้ยงดูเด็กวัยแรกเกิด - 12 ปี
โดยจัดในรูปแบบการบรรยาย โดยวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิทั้งแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิเช่น เลี้ยงลูกวิถีพุทธ ปํญหาสุขภาพในเด็กยุค IT  เลี้ยงลูกน้อยให้ดีและฉลาดสมวัยต้องใส่ใจพัฒนาการ เรียนดีอย่างไรในศตวรรษที่ 21 เลี้ยงทารกให้ง่ายๆ สบายๆ สไตล์ศิริราช รักษ์โลก เพื่อลูก โดยครั้งแรกจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามมินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช 
 

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช (ข้างตึกปฐมภูมิศิริราช) โทร. 0 2419 7000 ต่อ 5722, 7626 โทรสาร 0-2419-9453
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ                : เอกสารประกอบ 1   
ภ.กุมารเวชศาสตร์
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
13/2/2555 - 11/11/2555
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม