การอบรมเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน “มะเร็งป้องกันและรักษาได้”     ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง“มะเร็งป้องกันและรักษาได้” โดย อ.พญ.จิราพร   เสตกรณุกูล  ภาควิชารังสีวิทยา  ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน  2555  เวลา 10.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุม 7009  ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2419 7245
ฝ่ายการพยาบาล
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
10/2/2555 - 20/4/2555
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม