ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม กิจกรรม “วันไตโลก”      


สาขาวิชาวักกะวิทยา ภ.อายุรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม กิจกรรม “วันไตโลก” : รักษ์ไต ให้ชีวิต ระหว่างวันที่  8 – 9 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 – 14.30 น. ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
กิจกรรมภายในงาน
     1. ตรวจคัดกรองโรคไตเบื้องต้น  [ในเด็กและผู้ใหญ่]
     2. พูดคุยบนเวที  [เวลา 10.30 – 11.30 น.]
         8 มี.ค. เรื่อง “ทำอย่างไรห่างไกลโรคไต”
          โดย ศ.พญ. ธัญญารัตน์  ธีรพรเลิศรัฐและ รศ.นพ. อนิรุธ  ภัทรากาญจน์        
         9 มี.ค. เรื่อง “เรื่องราวดีๆ จากผู้ที่ฟอกไต”
         โดย ผู้ที่ได้รับการฟอกไต และเปลี่ยนไตที่มีจิตอาสาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์
     3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคไตในเด็กและผู้ใหญ่ โดยแพทย์เฉพาะทางโรคไต
     4. กินอย่างไรห่างไกลโรคไต พร้อมสาธิตการทำอาหาร จากทีมนักกำหนดอาหาร
     5. ใช้ยาอย่างไรห่างไกลโรคไต  คำแนะนำดีๆ  จาก ทีมเภสัชกร
     6. โรคไตกับเด็กๆ
     7. ชมการจำลองวิธีการฟอกเลือด การล้างไตทางช่องท้อง  โดยทีมช่างเทคนิคและพยาบาลโรคไต
     8. เปลี่ยนไต...เขาทำกันอย่างไร ?          พบคำตอบได้จากหน่วยเปลี่ยนอวัยวะ

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียด ได้ที่ สาขาโรคไต รพ.ศิริราช 0 2419 8383 และ 0 2419 7291
สาขาโรคไต กุมารเวชศาสตร์ 0 2419 5660 - 1
ภ.อายุรศาสตร์
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
9/2/2555 - 9/3/2555
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม