ขอเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านธนาคารเลือด เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเวชศาสตร์การธนาคารเลือด     


ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  ขอเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านธนาคารเลือดของโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเวชศาสตร์การธนาคารเลือด  ระหว่างวันที่ 14 - 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องบรรยายวิจิตร ไชยพร 2 ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7 รพ.ศิริราช   คลิกดูรายละเอียด >>>

          วัตถุประสงค์  
เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางภาคทฤษฎี และการปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด และเพื่อให้ธนาคารเลือดของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ ทั่วประเทศ มีความพร้อมของทีมงานในห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด เพราะมีความรู้ความเข้าใจ กระบวนการก่อนตรวจวิเคราะห์ การตรวจวิเคราะห์ กระบวนการหลังการตรวจวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และนำไปสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยสูงสุด และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใช้เทคนิคในการสอนจนสามารถปฏิบัติงานได้จริง

          บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านธนาคารเลือดของโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าวฯ มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด และค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าที่พักได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยไม่ถือเป็นวันลา ผู้เข้าประชุมสามารถแจ้งความประสงค์ ส่งใบสมัครและโอนเงิน ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช (ตามเอกสารประกอบ) ส่งถึงคุณจิตรา  โพธิน้อย ภ.เวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราช ตึก 72 ปี ชั้น 3 เลขที่ 2 ถนนพรานนก  บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700    ปิดรับสมัครแล้ว

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่คุณจิตรา โพธิน้อย ภ.เวชศาสตร์การธนาคารเลือด
โทร 02-419-8081 ต่อ 119,136 หรือโทรสาร 02-412-8419
ภ.เวชศาสตร์การธนาคารเลือด
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
8/2/2555 - 18/5/2555
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม