ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ "เวชศาสตร์ฟื้นฟูสู่การปฏิบัติ"      


ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ "เวชศาสตร์ฟื้นฟูสู่การปฏิบัติ" ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2555   2554  ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ ชั้น 15 อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่าน) ดาวน์โหลดใบสมัครลงทะเบียน >>>

หมายเหตุ : ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชวลิต โทร. 0-2419-7509
ภ.เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
26/1/2555 - 23/5/2555
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม