ขอเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านธนาคารเลือดเข้าร่วมประชุมวิชาการ "Theme Monitoring for Continuous Quality Improvement in Transfusion Medicine"      


ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  ขอเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านธนาคารเลือดของ

โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "Theme Monitoring for Continuous Quality Improvement in Transfusion Medicine" ระหว่างวันที่ 16  18 มกราคม 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น.   ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7  
วัตถุประสงค์  เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการธนาคารเลือดของโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้ได้รับความรู้ เพิ่มพูนทักษะของการปฏิบัติงานและนำความรู้ไปใช้ในงานธนาคารเลือด เป็นการพัฒนาคุณภาพงานธนาคารเลือดให้ได้มาตรฐานสากล

       บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านธนาคารเลือดของโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าวฯ มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้น

สังกัด และค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าที่พักได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยไม่ถือเป็นวันลา ผู้เข้าประชุมสามารถแจ้งความประสงค์

ส่งใบสมัครและโอนเงิน ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช (ตามเอกสารประกอบ) ส่งถึงคุณจิตรา  โพธิน้อย ภ.เวชศาสตร์

การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราช ตึก 72 ปี ชั้น 3 เลขที่ 2 ถนนพรานนก  บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700   

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่คุณจิตรา โพธิน้อย ภ.เวชศาสตร์การธนาคารเลือด โทร 02-419-8081 ต่อ 119,136 หรือโทรสาร 02-412-8419
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ                : เอกสารประกอบ 1   
ภ.เวชศาสตร์การธนาคารเลือด
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
1/12/2554 - 18/1/2555
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม