ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายให้ความรู้สู่ประชาชน “มารู้จักมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกันเถอะ”     


สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภ.อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายให้ความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ

เรื่อง มารู้จักมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกันเถอะ ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30 12.00 น. ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ อาคาร ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 (รับจำนวนจำกัด 200 ท่าน)

      08.30 – 08.50 น.          ลงทะเบียน

      08.50 09.00 น.          กล่าวเปิดงาน

                                           โดย  ศ.นพ.วันชัย  วนะชิวนาวิน

      09.00 – 09.30 น.          มารู้จักมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกันเถอะ

                                           โดย  อ.นพ.ยิ่งยง  ชินธรรมมิตร์

      09.30 10.00 น.          ธรรมะ อยู่อย่างไรเมื่อมีความทุกข์จากโรค

                                           โดย  พระอาจารย์สมพงษ์  รตนวํโส  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร

      10.00 10.15 น.          พัก

      10.15 11.15 น.          เล่าสู่กันฟัง มะเร็งต่อน้ำเหลืองสู้ได้...ไม่ต้องท้อ

                                           โดย  ผศ.นพ.นพดล  ศิริธนารัตนกุล

                                                   อ.นพ.ยิ่งยง  ชินธรรมมิตร์

                                                   อ.อาจรบ  คูหาภินันทน์

      11.15 11.45 น.          โภชนาการกับผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

                                           โดย  รศ.พญ.ปรียานุช  แย้มวงษ์

      11.45 12.00 น.          ถาม ตอบ

หมายเหตุ : ผู้สนใจสอบถามและลงทะเบียนได้ที่คุณราตรี พร้อมมงคล โทร. 0 2884 0560 มือถือ 08 1656 6080
หรือ E-mail. : arunsawatpro@yahoo.com
ภ.อายุรศาสตร์
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
21/6/2554 - 27/8/2554
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม