พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม บัณฑิตแพทย์ รุ่น 116      


งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  ขอเชิญบัณฑิตแพทย์ศิริราช รุ่น 116 ที่สำเร็จการศึกษาปี 2553  เข้าร่วม
พิธี
มอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและปฏิญาณตน  ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2554  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องบรรยายอวย เกตุสิงห์
อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3

      14.00 14.30 น.           -  บัณฑิตแพทย์ ลงทะเบียน และเข้านั่งประจำที่

      14.30 14.45 น.           -  คณาจารย์นั่ง เพื่อเป็นสักขีพยานในการปฏิญาณตน

      14.45 15.40 น.           -  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา กล่าวรายงาน

                                            -  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ประกาศรายชื่อบัณฑิตเข้ารับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากคณบดี

                                            -  บัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน

                                            -  คณบดีให้โอวาท และให้พร

                                            -  กิจกรรมแสดงความยินดีจากนักศึกษาแพทย์ปีที่ 3 (รุ่น 120)

                                            -  เพลงสรรเสริญพระบารมี

      15.40 16.00 น-          -  คณบดี คณาจารย์ และบัณฑิตถ่ายรูปร่วมกัน

                                            -  เสร็จพิธี

หมายเหตุ : สอบถาม โทร. 0 2411 4142
ฝ่ายการศึกษา
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
30/5/2554 - 1/7/2554
มีข่าวอยากบอก