ขอเชิญเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ “รู้เท่าทันความเสี่ยง ภัยคุกคาม เทคโนโลยีสารสนเทศ 2011"      


ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญบุคลากรศิริราชเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน

หัวข้อรู้เท่าทันความเสี่ยง และภัยคุกคาม เทคโนโลยีสารสนเทศ 2011 ( Information Security and Privacy Awareness )” ครั้งที่ 3
โดย อ.ปริญญา หอมเอนก
กรรมการและเลขานุการ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศแห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 2

มิถุนายน  2554  เวลา 13.30 – 16.30 น.  ณ. ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ  ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

สมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ : http://www.si.mahidol.ac.th/siit/registration/   

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ที่  http://www.si.mahidol.ac.th/siit/02062011.asp 

      12.30 - 13.15 น.        ลงทะเบียน

      13.15 - 13.30 น.        ประธานกล่าวเปิดงาน

      13.30 - 14.45 น.        เริ่มการบรรยายช่วงที่ 1

                                        - ภาพรวมและแนวโน้มความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในประเทศ

                                        - กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและอนาคต

                                        - รายงานสถิติอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และการโจมตีผ่านทางระบบเครือข่ายในประเทศ

      14.45 - 15.00 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

      15.00 - 16.15 น.        เริ่มการอบรมช่วงที่ 2

                                        - สิบอันดับภัยคุกคามร้ายแรงทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของปี 2553

                                        - การสาธิตและบรรยายประกอบวิดีโอ

                                        - วิธีการป้องกัน: ทำอย่างไรจึงจะปกป้องตัวเอง ครอบครัว และองค์กรจากภัยคุกคามทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

      16.15 - 16.30 น.        ถาม ตอบ

พิเศษสุดภายในงาน !  ผู้เข้าฟังบรรยายทุกท่าน ร่วมลุ้นรับรางวัลใหญ่และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียด โทร. 9579, 7227
งานเวชสารสนเทศ
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
25/4/2554 - 2/6/2554
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม