การบรรยายให้ความรู้ “มารู้จักโรคสมองเสื่อมกันเถอะ”     


ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  ร่วมกับ  งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล.  ขอเชิญผู้สนใจ
เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง
มารู้จักโรคสมองเสื่อมกันเถอะ  
โดย อ.นพ.สุวิทย์  เจริญศักดิ์ ,  อ.พญ.กอบหทัย   คุณารักษ์ , อ.พญ.กมลพร
วรรณฤทธิ์  ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2554  เวลา 13.00 15.3น.   ณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7  ห้องประชุม 7009
ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ : ติดต่อและสำรองที่นั่งตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มกราคม 2554 ได้ที่ นส.วรันลักษณ์ ทองอ่อน , นส.พัชรินทร์ ศสิริบุญยังพิกุล
โทร. 0 2419 7373-4 ในวันและเวลาราชการ(รับจำนวนจำกัด)
งานวิชาการ
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
13/12/2553 - 14/1/2554
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม