เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการข้าราชการ     


โรงพยาบาลศิริราช  เปิดรับสมัครโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการข้าราชการ จำนวน 30 ราย/วัน  เวลา 13.00 น.  ณ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1   
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป    
(รับบัตรคิวเวลา 12.30 น.)

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2419 4617
งานเวชระเบียน
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
22/11/2553 - 15/12/2553
มีข่าวอยากบอก