โครงการอบรม “เทคนิคการสอน เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สำหรับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก”     


คลินิกเพิ่มพูนทักษะการเรียน  สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการอบรม
เทคนิคการสอน เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สำหรับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ณ หน่วยตรวจโรคจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 6 โรงพยาบาลศิริราช

     รายละเอียดการอบรม ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเรื่อง โรค LD , เทคนิคการสอนอ่าน , เทคนิคการสอนเขียน , เทคนิคสอนคณิตศาสตร์ และ ถาม ตอบ

กำหนดการอบรม

             ครั้งที่ 1    วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2553           เวลา 09.00 16.00 น.

             ครั้งที่ 2    วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553                เวลา 09.00 16.00 น.

             ครั้งที่ 3    วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์  2554           เวลา 09.00 16.00 น.

             ครั้งที่ 4    วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554                เวลา 09.00 16.00 น.

             ครั้งที่ 5    วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554               เวลา 09.00 16.00 น.

             ครั้งที่ 6    วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม  2554               เวลา 09.00 16.00 น.

 

หมายเหตุ : ผู้ต้องการสมัครเข้ารับการอบรม กรุณาติดต่อสอบถาม ได้ที่ หน่วยตรวจโรคจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 6
คุณนิวารัตน์ คุณจิราภา โทร. 0 2419 7422 , 0 2419 8950 , 08 6977 4358
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ                : เอกสารประกอบ 1   
ภ.จิตเวชศาสตร์
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
2/11/2553 - 6/6/2554
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม