การประชุมสัมมนาวิชาการ “จากงานวิจัยบัณฑิตศึกษา สู่วิทยานิพนธ์ และผลงานตีพิมพ์ 2553”      


คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และงานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาต่อเนื่องร่วมกับสถานส่งเสริมการวิจัย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “จากงานวิจัยบัณฑิตศึกษาสู่วิทยานิพนธ์ และผลงานตีพิมพ์ 2553” (From Graduate
Research to Thesis and Publication 2010)  ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม  2553 เวลา 08.30 - 16:30 น. ณ ห้องประชุมศิษย์เก่าแพทย์
ศิริราช  ชั้น 2

 

คลิกดูกำหนดการ >>>

 

ลงทะเบียนฟรี >>>

สถานส่งเสริมการวิจัย
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
10/9/2553 - 7/10/2553
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม