พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553      


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  ขอเชิญหัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาเวชนิทัศน์ นักศึกษาเวชศาสตร์
การธนาคารเลือด นักศึกษากาบอุปกรณ์ นักศึกษาวิสัญญีพยาบาล นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล และนักศึกษาสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
เข้าร่วมพิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2553  ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2553 เวลา 07.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ
ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

      07.00 น.           -    นักศึกษาเข้านั่งประจำที่เรียบร้อยในห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

      07.10 น.           -    คณาจารย์เข้านั่งในห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

                                -    คณบดีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย

                                -    ผู้แทนนักศึกษากล่าวอาราธนาศีล

                                -    ประธานสงฆ์ในศีล

                                -    ผู้แทนนักศึกษากล่าวอาราธนาพระปริตร

                                -    พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

      08.00 น.           -    ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

                                -    ผู้แทนนักศึกษากล่าวระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ และบุพการรีที่ล่วงลับไปแล้ว

                                     โดย อ่านพระนามหรือชื่อและกรณียกิจสั้นๆ

                                -    คณบดีทอดผ้าบังสกุล

                                -    พระสงฆ์สดับปกรณ์

                                -    ถวายจตุปัจจัยไทยทาน

                                -    พระสงฆ์อนุโมทนาและนักศึกษากรวดน้ำ

      09.00 น.           -    คณบดีออกรับพานดอกไม้ ธูปเทียน จากผู้แทนนักศึกษาแพทย์แต่ละชั้นปี และนักศึกษาโรงเรียนในสังกัดคณะฯ        

                               -    ผู้แทนนักศึกษากล่าวนำคำบูชาอาจารย์ (นักศึกษาทั้งหมดกล่าวตาม)

                                -    คณาจารย์และนักศึกษาร่วมร้องเพลงสรรเสริญศิริราช

                                -    รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาประกาศรายชื่อและเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2552

                                     เข้ารับเกียรติบัตรและเงินรางวัลทุน เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี

                                                       และแพทย์ที่เป็นแบบอย่างเข้ารับโล่เกียรติคุณของแพทยสภา

                                -    นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราชมอบช่อดอกไม้แก่อาจารย์ดีเด่นที่ได้รับรางวัลเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี

                                                 และแพทย์ที่เป็นแบบอย่างเข้ารับโล่เกียรติคุณของแพทยสภา

                                -    รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี เข้ารับเหรียญรางวัล

                                -    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาประกาศรายชื่อนักศึกษาแพทย์ที่ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมจริยธรรม

                                                        เข้ารับโล่เกียรติคุณของแพทยสภา และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประจำปีจากศิษย์เก่าศิริราช

                                                        นพ.ไพรัช  วีเชียรเกื้อ จากมูลนิธิแพทย์ไทยในอเมริกา

                                -    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์แก่คณะฯ เข้ารับโล่เกียรติคุณ

                                -    คณบดีให้โอวาท

                                -    คณาจารย์และนักศึกษาร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

      10.00 น.           -    เสร็จพิธี

หมายเหตุ : สอบถาม โทร. 0 2419 8367
งานกิจการนักศึกษา
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
31/5/2553 - 3/6/2553
มีข่าวอยากบอก