การประชุมเชิงปฏิบัติการเลเซอร์ผิวหนัง สำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ชำนาญ ครั้งที่ 2      


ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเลเซอร์ผิวหนัง สำหรับผู้เริ่มต้น
และผู้ชำนาญ ครั้งที่
2  The 2nd Siriraj Skin laser Surgery Lecture and Workshop for Beginner and Professional  ระหว่างวันที่ 6 - 7
พฤษภาคม 2553  ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อให้แพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการทำงานของเลเซอร์ผิวหนัง

      2. เพื่อให้แพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะความสามารถในการใช้เลเซอร์เพื่อการรักษา และฟื้นฟูสภาพของผิวหนัง

      3. เพื่อให้แพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ก่อนการรักษาด้วยเลเซอร์ผิวหนังจนกระทั่งหลังการรักษา

รูปแบบของการฝึกอบรม  ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

      - ภาคทฤษฎี เป็นการบรรยายความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีในด้านเลเซอร์ผิวหนังโดยครอบคลุมเลเซอร์แหล่งกำเนิดแสงอื่นๆ ที่ไม่ใช่เลเซอร์
และคลื่นวิทยุ

      - ภาคปฏิบัติ เป็นการแสดงสาธิตและการฝึกใช้เครื่องเลเซอร์ผิวหนังภายใต้การดูแลของคณาจารย์ เนื้อหาการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ระดับ
ได้แก่ ภาคเช้าสำหรับผู้เริ่มต้น  เหมาะสำหรับแพทย์ผู้ยังไม่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้นใช้เลเซอร์ในการรักษาผู้ป่วย
ภาคบ่ายสำหรับผู้ชำนาญ เหมาะสำหรับแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในการใช้เลเซอร์รักษาผู้ป่วยมาอย่างน้อย 2 ปี  
คลิกดาวน์ใบสมัคร >>>

หมายเหตุ : สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพวงทอง 0 2419 9922 , 9933
หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ตามเอกสารประกอบแนบท้าย
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ                : เอกสารประกอบ 1   
ภ.ตจวิทยา
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
26/3/2553 - 7/5/2553
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม