ขอปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการรับสมัครโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการข้าราชการ (เบิกจ่ายตรง)     


หน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยนอก งานเวชระเบียน ขอปรับเปลี่ยนสถานที่ให้การบริการรับสมัครโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการข้าราชการ
(เบิกจ่ายตรง) จากตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1  ไปยังโถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป
เฉพาะวันราชการตั้งแต่ เวลา 08.00
15.00 น. โดยไม่มีการหยุดพักกลางวัน

 

เอกสารการรับสมัคร

1. ผู้ป่วยที่ยังไม่มีบัตรโรงพยาบาล ให้ทำบัตรโรงพยาบาล ที่ช่องหมายเลข 3/4 ถึง ช่อง 3/6

2. ถ้ามีบัตรประจำตัวผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช ให้ถ่ายสำเนา  1 ชุด

3. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วยที่มีสิทธิ์สมัครและรับยาแทน  พร้อมสำเนา 1 ชุด

4. กรณีผู้สมัครเป็นเด็ก อายุไม่เกิน 15 ปี ให้ใช้สูติบัตร , ทะเบียนบ้าน ,

    บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดา  เป็นผู้รับยาแทน  พร้อมสำเนา 1 ชุด

5. เอกสารทุกแผ่น ให้เซ็นชื่อและนามสกุลรับรองสำเนาให้ถูกต้องชัดเจน

6. รอเรียกรับใบสมัครตามคิว  เวลา  12.30  น.

หมายเหตุ : หน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยนอก งานเวชระเบียน รพ.ศิริราช
โทร . 0 2419 7323 , 0 2419 9990 , 0 2419 7321
งานเวชระเบียน
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
17/11/2552 - 31/12/2552
มีข่าวอยากบอก