การฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 28     


มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยแพทย
ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม ประจำปี
2553  รุ่นที่ 28
  คลิกดูรายละเอียด >>>

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

      1. เป็นพยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

      2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาลไม่ต่ำกว่า 1 ปี

การรับสมัคร

      1. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

          1.1 ใบสมัครของมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

                  (ชุดละ 500 บาท พร้อมตำราการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการพยาบาล 1 เล่ม)

          1.2 สำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชน

          1.3 สำเนาทะเบียนบ้าน

          1.4 สำเนาคุณวุฒิ

          1.5 สำเนาใบประกอบโรคศิลป์

          1.6 หนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด (ยกเว้นสมัครด้วยตนเอง)

          1.7 หนังสือรับรองการทำงาน (ผู้รับรองต้องเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล)

          1.8 รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

                  (ถ่ายสำเนาใบสมัครและเอกสารทั้งหมดจำนวน 3 ชุด)

      2. ระยะเวลาในการรับสมัคร     ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน พ.. 2552 ในวันและเวลาราชการ

สถานที่รับสมัคร

          1. มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย (สำนักงานโรงพยาบาลศิริราช)

                ชั้น 1 ตึกธนาคารไทยพาณิชย์ โรงพยาบาลศิริราช

                เลขที่ 2 ถนนพรานนก บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

                โทรศัพท์               02-412-4090         02-412-4090,               02-419-7187         02-419-7187

          2. มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย (สำนักงานโรงพยาบาลสงฆ์)

                ชั้น 8 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์   ถนนศรีอยุธยา กทม. 10400

                โทรศัพท์ 02-644-9492-3 ในวันและเวลาราชการ

การสอบสัมภาษณ์

          วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.. 2552 เวลา 08.30 . ณ สำนักงานมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

ชั้น 8 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์    วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.. 2552 เวลา 16.00 .

      - ณ สำนักงานมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ชั้น 1 ตึกธนาคารไทยพาณิชย์ โรงพยาบาลศิริราช

      - ณ สำนักงานมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ชั้น 8 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์

      - หรือสอบถามที่โทรศัพท์               02-412-4090         02-412-4090,               02-419-7187         02-419-7187

การรายงานตัว

วัน - เวลา : วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.. 2553 เวลา 09.00 .

สถานที่ : สำนักงานมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ชั้น 8 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์

 

 

 

   

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ น.ส.อ้อยทิพย์ ตรีกิจวัฒนากุล หรือ น.ส.บงกช เทภาสิต
โทร. 02-412-4090, 02-419-7187 ในวันและเวลาราชการ
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kidneythai.org
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ                : เอกสารประกอบ 1   
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
11/11/2552 - 30/11/2552
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม