14 สิงหาคม นี้ เวลา 14.00 น. พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2551 ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2      


พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552  เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกอำนวยการ ชั้น 2

******************************

เวลา  13.00  น.         -  ลงทะเบียนผู้เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

          14.00  น.         -  ประธานในพิธี ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์

                                            คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                        -  รศ.นพ.ดิฐกานต์  บริบูรณ์หิรัญสาร  รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

                                      กล่าวรายงาน และเบิกผู้เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ประมาณ 10 ราย)

                                  -   คณบดีกล่าวแสดงความยินดี

                                  -   คณบดีมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้ารับ

                                  -   เชิญรับประทานอาหารว่างร่วมกัน

 

การแต่งกาย              -  ผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ปกติขาวหรือสากลนิยม

                                   

                                                                                                          ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้ารับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ >>>

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทาน ได้ตามเอกสารประกอบแนบท้าย
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ                : เอกสารประกอบ 1   
งานประชาสัมพันธ์
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
3/8/2552 - 14/8/2552
กิจกรรมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล