การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย”      


สถานวิทยามะเร็งศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย” ระหว่างวันที่ 21 - 22  พฤษภาคม 2552   เวลา 08.30- 16.00 น.  ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 

 

เนื้อหาจะประกอบด้วย

-  การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวม

-  วิธีการและทักษะการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

-   กฎหมายน่ารู้กับผู้ป่วยมะเร็ง

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: โทร. 02419 4471หรือดาวน์โหลดรายละเอียดได้ตามเอกสารประกอบแนบท้าย
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ                : เอกสารประกอบ 1   
สถานวิทยามะเร็ง
ร่วมคิด ร่วมทำ ตามวัฒนธรรมองค์กร(SIRIRAJ Culture) นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
S - Seniority = รักกันดุจพี่น้อง I - Integrity = ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ R - Responsibility = รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา
I - Innovation = คิดสร้างสรรค์ R - Respect = ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา A - Altruism = คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J - Journey to excellence and sustainability = มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
23/2/2552 - 23/2/2552
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม