ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลาราชการ


หน่วยตรวจโรคผิวหนัง

สถานที่ตรวจ : 
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 ห้อง 400
โทรศัพท์ติดต่อ : 
0 2419 7380 - 1
เปิดให้บริการ : 
เวลา : 09.00 - 12.00 น.

โรคผิวหนัง
วันจันทร์
 • รศ.พญ. รังสิมา วณิชภักดีเดชา
 • ผศ.พญ. เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุล
 • ศ.พญ. พรรณแข มไหสวริยะ
 • อ.พญ. มนัสมน ชัยรัชนีบูลย์
 • ศ.พญ. วรัญญา บุญชัย
 • ผศ.พญ. นฤมล ศิลปอาชา
 • ผศ.พญ. ศศิมา เอี่ยมพันธุ์
วันอังคาร
 • ศ.พญ. พรรณแข มไหสวริยะ
 • ผศ.พญ. เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุล
 • อ.พญ. มนัสมน ชัยรัชนีบูลย์
 • ผศ.พญ. จรัสศรี ฬียาพรรณ
 • ผศ.นพ. สุมนัส บุณยะรัตเวช
 • รศ.พญ. ชนิษฎา วงษ์ประภารัตน์
 • ผศ.พญ. ศศิมา เอี่ยมพันธุ์
วันพุธ
 • ศ.พญ. วรัญญา บุญชัย
 • ศ.พญ. กนกวลัย กุลทนันทน์
 • รศ.พญ. ปภาพิต ตู้จินดา
 • รศ.พญ. ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี
 • รศ.ดร.นพ. สุขุม  เจียมตน
 • รศ.พญ. ชนิษฎา วงษ์ประภารัตน์
 • ผศ.พญ. ศศิมา เอี่ยมพันธุ์
 • อ.พญ. ธัญญา เตชะพิเชฐวนิช
 • ผศ.พญ. นฤมล ศิลปอาชา
วันพฤหัสบดี
 • ผศ.นพ. รัฐพล ตวงทอง
 • ผศ.พญ. สุเพ็ญญา วโรทัย
 • อ.พญ. ดรัลพร ไตรวงษ์วรนาถ
 • อ.พญ. กัณห์ชลิต ถนอมกิตติ
วันศุกร์
 • ศ.พญ. วรัญญา บุญชัย
 • อ.พญ. ธัญญา เตชะพิเชฐวนิช