ศ.เกียรติคุณ นพ.ปริญญา สากิยลักษณ์ รับรางวัล“มหิดลทยากร” ประจำปี 2558

          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ปริญญา  สากิยลักษณ์  ที่ได้รับรางวัล“มหิดลทยากร” ประจำปี 2558 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานมอบรางวัล“มหิดลทยากร” ประจำปี 2558   ในงาน “๔๗ปี วันพระราชทานนาม ๑๒๘ ปีมหาวิทยาลัยมหิดล” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา