ทีมนศพ.ศิริราช ชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัย จากการประชุม EAMSA 2013

        เรื่องเล่าครั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Quality of Life and Factors Associated with PTSD Symptoms, 92 Months after 2004 Tsunami among Residences of Takuapa District, Phangnga,Thailand” ในการประชุมประจำปี (East Asian Medical Medical Student, s Conference 2013)  ในหัวข้อ “Disaster Medicine : Transition : Transition from emergency care to routine/long term medical Care in the context of overall recovery and development” โดย สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชีย ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผลของภัยพิบัติต่อสุขภาพ ระหว่างวันที่ 26 – 31 ธันวาคม 2555 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
 
        รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิจัย จากทีมนักศึกษาแพทย์ ประกอบด้วย นศพ.จิดาภา  เอี่ยมวัฒน์  นศพ.ณัฏฐวุฒิ  จิรอร่าม  นศพ.ณัฐภัทร  วงศ์ถิรวิทย์  นศพ.ธัชดนัย  ธัชประมุข  นศพ.วิศรุต  นันทะสี  นศพ.สิทธยา  บัวทอง  นศพ.มัณฑิตา  ทิพพาวณิช  นศพ.อลิฟ  น้อยคำ โดยได้เป็นทีมตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัย ร่วมกับตัวแทนนักศึกษาแพทย์ จาก 13 ประเทศ จนได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งถือเป็นการสร้างชื่อเสียง และความภาคภูมิใจให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และประเทศไทยด้วย
 
        ทั้งนี้ขอชื่นชมทีมอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เสียสละเวลามาให้คำปรึกษา คำแนะนำกับน้องน้องนักศึกษาแพทย์ จนได้รับรางวัล และเป็นประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าตลอดไป