ดร.ศันสนีย น้อยสะคราญ นักวิจัยไบโอเทค ได้รับพระราชทานรางวัลทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทยฯ

        ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศันสนีย น้อยสคราญ นักวิจัยไบโอเทคซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยวิจัยโรคไข้เลือดออก ภายใต้สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้รับพระราชทานรางวัลทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555 (For Women in Science 2012)” จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ
 
        ดร.ศันสนีย น้อยสคราญ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555” (For Women in Science 2012) สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในหัวข้อวิจัยเรื่อง “ศึกษากลไกการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ และการตอบสนองของเซลล์ที่เกิดจากการติดเชื้อ เพื่อเข้าใจถึงพยาธิกำเนิดของโรคไข้เลือดออกจากเชื้อไวรัสเด็งกี่” 
 
        โรคไข้เลือดออก เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญปัญหาหนึ่งของประเทศไทย เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ ซึ่งมี 4 ซีโรทัยป์ มียุงลายเป็นพาหะนำโรค โดยมีความรุนแรงของโรคแตกต่างกัน ซึ่งการติดเชื้อครั้งแรกมักจะไม่ทำให้เกิดอาการรุนแรง แต่ในกรณีที่เกิดการติดเชื้อครั้งที่สองที่เป็นเชื้อคนละซีโรทัยป์กับการติดเชื้อครั้งแรก จะมีโอกาสเกิดโรคไข้เลือดออก ที่อาจมีอาการรุนแรงถึงชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาทันเวลา ในปัจจุบันสาเหตุและพยาธิกำเนิดที่ทำให้เกิดโรคยังไม่ทราบเป็นที่แน่ชัด และยังไม่มียาต้านไวรัสหรือวัคซีนที่จำเพาะสำหรับการรักษา และป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งเน้นถึงการศึกษากลไกการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ และการตอบสนองของร่างกายที่มีต่อการติดเชื้อ โดยใช้ระบบเซลล์ของมนุษย์เป็นแบบจำลองของการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ในหลอดทดลอง ร่วมกับเทคนิคทางชีวเคมีและโปรติโอมิกส์ ในการค้นหาโปรตีนของมนุษย์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับโปรีตีนเอ็นเอสวัน (NS1) ของไวรัสเด็งกี่ โดยการทดสอบบทบาทหน้าที่ของโปรตีนเหล่านั้นต่อการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัส รวมถึงการหลบเลี่ยงระบบภูมิคุ้มกันของเชื้อไวรัส และการตอบสนองของเซลล์ที่มีต่อการติดเชื้อ 
 
        โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” เริ่มขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยในปี 2545 ด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) โดยในปีนี้โครงการได้ดำเนินการมอบทุนวิจัย และร่วมยกย่องบทบาทนักวิจัยสตรีไทยมาเป็นเวลาครบ 10 ปี โดยมอบทุนให้กับนักวิจัยสตรีไทยรวมแล้ว 40 ท่าน
 
        ดร.ศันสนีย น้อยสคราญ เป็นนักวิจัยหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ สังกัดไบโอเทค สวทช. ที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยวิจัยโรคไข้เลือดออก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อย่างใกล้ชิดมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และไบโอเทคตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 (เดิมเป็นกลุ่มวิจัยที่อยู่ในหน่วยอณูชีววิทยาการแพทย์) หน่วยวิจัยโรคไข้เลือดออก เป็นหน่วยวิจัยใหม่ที่ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามประกาศสถานส่งเสริมการวิจัย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยแยกตัวอออกมาจากหน่วยอณูชีววิทยาการแพทย์ เพื่อรองรับการขยายงานของกลุ่มวิจัยด้านโรคไข้เลือดออกและไวรัสเด็งกี่ในรูปแบบของ Multi-disciplinary research มีผลงานด้านงานวิจัยซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาโรคไข้เลือดออกและไวรัสเด็งกี่ซึ่งเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการทั้งใน และต่างประเทศ นอกจากการสร้างผลงานวิจัยแล้ว ดร.ศันสนีย น้อยสคราญ ยังมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยการเป็นอาจารย์พิเศษในหลักสูตรวิทยาภูมิคุ้มกัน และหลักสูตรอื่นๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยในการผลิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตอีกด้วย