ขอแสดงความยินดี กับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556

        เรื่องเล่าครั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชัญญา พุทธิขันธ์ (หัวหน้าทีมวิจัย) และคณะผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วย นางธนพรรณ พฤกษมาศ น.ส.ณัฐพร อุทัยนวล นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์ และ ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงาน “วิธีการตรวจหาโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ที่แยกซีโรทัยป์ได้ทันที” โดยเข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
   
         ผลงานนี้เป็นผลงานต่อยอดเทคโนโลยีของการตรวจหาโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่จากสิ่งส่งตรวจ ที่สามารถแยกซีโรทัยป์ได้ทันที ซึ่งต่างจากชุดตรวจโปรตีน NS1 เชิงพาณิชย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่ยังไม่สามารถแยกซีโรทัยป์ของไวรัสได้ โดยการใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะต่อโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่แต่ละซีโรทัยป์มาเป็นส่วนประกอบในการพัฒนาวิธีการตรวจหาโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่โดยวิธี serotyping-NS1 ELISA ซึ่งสามารถทำได้ง่าย และทราบผลได้เร็วกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเพาะเลี้ยงไวรัส หรือ การตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสโดยวิธี RT-PCR ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานในการแยกซีโรทัยป์ นอกจากนี้โมโนโคลนอลแอนติบอดีทุกชนิดที่ใช้ในชุดตรวจนี้สามารถผลิตได้เองในห้องปฏิบัติการ จึงช่วยลดต้นทุนจากการนำเข้าแอนติบอดี ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในการผลิตชุดตรวจได้

        รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการส่งเสริม และสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเสริมสมรรถนะของประเทศ ในด้านการวิจัยการประดิษฐ์คิดค้น และเพื่อให้นโยบายนี้บรรลุผลสำเร็จด้วยดี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จึงได้จัดให้มีรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเป็นประจำทุกปี

        ดร. ชัญญา พุทธิขันธ์ เป็นนักวิจัยหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างไบโอเทคและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยวิจัยโรคไข้เลือดออก สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอย่างใกล้ชิดมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ซึ่ง ดร.ชัญญา พุทธิขันธ์ ยังมีส่วนร่วมในการเป็นอาจารย์พิเศษในหลักสูตรภูมิคุ้มกันวิทยา และหลักสูตรอื่นๆ ในการผลิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอีกด้วย