เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรสำหรับศาสตราจารย์เกียรติคุณ

       คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์แพทย์หญิงจินตนา  ศิรินาวิน ภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรสำหรับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2556 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานเกียรติบัตรฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล