รศ. ดร.สิริจิต วงศ์กำชัย รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม ประจำปี 2555

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.สิริจิต  วงศ์กำชัย ภาควิชาปรสิตสิทยา  ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม ประจำปี 2555 รองชนะเลิศ อันดับ 2 จากโครงการ “ชุดตรวจวินิชฉัยโรคเท้าช้างแบบรวดเร็ว” โดย ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานมอบรางวัล เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 เนื่องใน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อเทิดประเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้แก่ “นวัตกร” ซึ่งเป็นผู้คิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานนวัตกร

         รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2555  จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมีความตื่นตัวในการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศและวางรากฐานให้กับ ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจึงถือ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

         “ชุดตรวจวินิชฉัยโรคเท้าช้างแบบรวดเร็ว” เป็นนวัตกรรมระดับโลกด้านชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างแบบรวดเร็ว ที่สามารถวินิจแยการติดเชื้อเท้าช้างได้ 2 ชนิด ได้แก่ B.Malayi ที่พบในคนไทย และชนิด W. bancrofti ที่พบในแรงงานชาวพม่า โดยอาศัยหลักการตรวจหาแอนติบอดีชนิด antifilarial lgG4 ของพยาธิฟิลาเรียที่พบในผู้ป่วยโรคเท้าช้าง ซึ่งชุดตรวจนี้มีความไว และความจำเพาะสูง ใช้งานสะดวก โดยใช้ตัวอย่างเลือดเพียง 1 หยด จากการเจาะเลือดได้ทุกช่วงเวลา สามารถรู้ผลการตรวจภายใน 15 นาที