เข้ารับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเสาวนีย์  เนาวพาณิช งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์  ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ โอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานรางวัลฯในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

        นางสาวเสวนีย์  เนาวพาณิช เป็นผู้ริเริ่มการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการพยาบาล อาทิ งานวิจัยเรื่องผลของความเย็นต่อการเกิดรอยจ้ำเลือดหรือก้อนเลือด และความเจ็บป่วยในผู้ป่วยที่ฉีด heparin ใต้ผิวหนัง ทำให้ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดยา เช่น ก้อนเลือดใต้ผิวหนัง ความเจ็บปวด ความพึงพอใจของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้เป็นผู้ร่วมนำเปลี่ยนแปลงพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยสร้างเป็น Web – base และยังได้พัฒนาแนวปฏิบัติพยาบาลให้เป็นมาตรฐาน สนับสนุนและผลักดันบุคลากรให้นำปัญหาจากการปฏิบัติงานมาพัฒนาเป็นงานวิจัยโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

        รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรที่มีความวิริยะ อุสาหะ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพจนมีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆ ซึ่งผู้ได้รับรางวัลนอกจากจะได้รับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว จะได้รับเงินสดรางวัลละ 200,000 บาท