เข้ารับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง กนกวรรณ  ติลกสกุลชัย ภาควิชาสรีรวิทยา เข้ารับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู โอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานรางวัลฯในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ  มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

        รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง กนกวรรณ  ติลกสกุลชัย ภาควิชาสรีรวิทยา เคยได้รับรางวัลอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาการสอนปฏิบัติการสรีรวิทยาโดยใช้เครื่องบันทึกสัญญาณที่แสดงผลบนคอมพิวเตอร์ และจัดอบรมการใช้เครื่องมือแก่บุคลากรในคณะฯ และนอกมหาวิทยาลัย เป็นผู้แต่งหนังสือด้านประสาทวิทยาศาสตร์ในตำราสรีรวิทยา ได้รับการอ้างอิงอย่างแพร่หลาย เน้นการสอนที่กระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วม ด้วยวิทยาการทันสมัย และเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
 
        รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรที่มีความวิริยะ อุสาหะ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพจนมีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆ ซึ่งผู้ได้รับรางวัลนอกจากจะได้รับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว จะได้รับเงินสดรางวัลละ 200,000 บาท